Search Result of "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี"

About 53 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, Imgนายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์, Imgดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, Imgนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, Imgนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว, Imgนายจรายุทธ มงคลวงษ์, Imgนายดนุพล แสงนาค, Imgนายนเรศ จุลบุตร, Imgนายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี, Imgผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแพรวรรณ วรรัตนธรรม

แหล่งทุน:โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

Researcher

นางสาว ปรางฉาย ปรัตคจริยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:โรงแรม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของโรคมะเร็ง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSatesh bidaisee

แหล่งทุน:St. George's University, Grenada, West Indies.

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย รัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Resume

Img
123