Search Result of "โคพีพอด"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภู

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของคาลานอยด์โคพีพอด บริเวณอ่าวแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา รอดเนียม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจิตรา ตีระเมธี, Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของโคพีพอดบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดในบริเวณน่านน้ำไทย ทะเลอันดามัน

ผู้เขียน:Imgณัฏฐวดี ภูคำ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโสภณา บุญญาภิวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดในอ่าวไทยตอนบน

ผู้เขียน:Imgนิติมา ศาลากิจ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากรโคพีพอดบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

Researcher

ดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา

Resume

12