Search Result of "แอโรบิค"

About 50 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยผู้นำแอโรบิคกระบอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนธีร์ จิตต์อนันต์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำชะมูลฝอยโดยถังปฏิกรณ์เมมเบรนชีวภาพอะนอกซิคแอโรบิค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนกประชา แก้วมณี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการฝึกการเต้นแอโรบิคแบบมวยไทยโบราณที่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล

ผู้เขียน:Imgวรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgThyon Chentanez

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของการกำจัดฟอสฟอรัสโดยกระบวนการแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบแอนแอโรบิค-แอโรบิค

ผู้เขียน:Imgนารีรัตน์ พันธุ์มณี

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123