Search Result of "แอนโธไซยานิน"

About 106 results
Img

งานวิจัย

ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงที่มีสารแอนโธไซยานิน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบงกชมาศ โสภา

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดและความคงตัวของแอนโธไซยานินจากข้าวหอมมะลิสีนิล (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:(2553) การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง / การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้เขียน:Imgเวธนี สุรวณิชนิรชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123456