Search Result of "แอนติเจน"

About 67 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, Imgผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, Imgผศ.อรฤดี ขันติสิทธิพร

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProfessor Dr.Roger W Stich

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
1234