Search Result of "แอนติบอดี"

About 250 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อชิคุนกุนยาเพื่อการตรวจวินิจฉัย (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

แหล่งทุน:Research Institute for Microbial Diseases, Osaka Universityและ Mahidol-Osaka Center for Infectious Diseases (MOCID)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...