Search Result of "แหล่งน้ำบาดาล"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท จรูลรัตน์ โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume

12