Search Result of "แหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวหงสกุล เมสนุกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, Imgนางสาวณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, Imgนางสาวหงสกุล เมสนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

นาย อรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สภาวะแวดล้อม (Environmental Pollution )

Resume