Search Result of "แรงสนับสนุนทางสังคม"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติโดยการเตือนตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมและแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุภาพรรณ วิถีประดิษฐ

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพสุราซ้ำของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgวาสนา คงสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของพลทหาร สังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgศิริพร สว่างจิตร

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:air pollution, indoor air pollution, environmental

Resume

Img

Researcher

นาง วรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา , การวิจัย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุราของนายทหารชั้นประทวนจังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgวนิดา เทศนา

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgทัศนาพร หลั่งน้ำทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความ สามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ อัญชลิสังกาศ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายตามสุขบัญญัติแห่งชาติของผู้ต้องขังวัยหนุ่มเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา เบญจพิพัฒน์กุล

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านความคิดและอารมณ์ที่เฉพาะกับพฤติกรรมการสนับสนุนทางสัคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgลัดดา ขอบทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบสุขศึกษาตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อลดความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:ImgArporn SUWANJEDSADALERT

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย นิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาการระบาด, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Resume

12