Search Result of "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์"

About 53 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ลักษณะงาน การรับรู้ความสามารถในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ผู้เขียน:Imgอุทัยวรรณ จันทรประภาพ

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนแบบกระตือรือร้นที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำ ระดับชั้

ผู้เขียน:Imgรัฐกานต์ ปลื้มบางพลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgพรพิศ พาริยะชาติ

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมในการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

ผู้เขียน:Imgอนิสรา ธนีสัตย์

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) ทีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์

ผู้เขียน:Imgโกศล มิตรชื่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับนักกีฬายูโดระดับอุดมศึกษา

ผู้เขียน:Imgนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการแบบการเรียนแบบ TGT (Teams Games Tournaments) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาส

ผู้เขียน:Imgสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ช่อง 9 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:ImgPisek SRISAWUSDI

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgBoonlert Supadhiloke

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123