Search Result of "แรงจูงใจ"

About 343 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำนโยบายเครื่องมือเศรษฐศาสตร์สร้างแรงจูงใจเพื่อสิ่งแวดล้อม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจิตอาสา กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ นกงาม, Imgกรรณิกา บุญเพลิง, Imgจิตรรัตน์ แก้วพรม, Imgสิริยากร ธนถิรกุล

แหล่งทุน:สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...