Search Result of "แยกเชื้อ"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทจากผึ้งหลวง (Apis dorsata) และการทดสอบความสามารถในการสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123