Search Result of "แม่ไม้"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย

นักวิจัย: Imgสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgแก้วนภา กิตติบรรพชา

Doner:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่าและพันธุ์พืช การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume

123