Search Result of "แม่เมาะ"

About 77 results
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หัวเรื่อง:โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหมืองแม่เมาะ และสำนักงานใหญ่ กฟผ. (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234