Search Result of "แม่น้ำ"

About 689 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดการมลพิษชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานกองทุนส

Img
Img
12345678910...