Search Result of "แมลงศัตรูพืช"

About 189 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างไร...ให้ชีวิตปลอดภัย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910