Search Result of "แมลงน้ำ"

About 98 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อแมลงน้ำกลุ่มริ้นน้ำจืดในนาข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของแมลงน้ำกินได้ในประเทศไทย: คุณค่าทางโภชนาการ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345