Search Result of "แพเลี้ยงหอยแมลงภู่"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และปริมาณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพแขวน ในบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2547-2548

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และปริมาณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพแขวน ในบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2547-2548

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยเครื่องมือประมงประเภทลอบปลาในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2548

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยเครื่องมือประมงประเภทลอบปลาในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2548

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยเครื่องมือประมงประเภทลอบปลาในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2548

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยเครื่องมือประมงประเภทลอบปลาในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2548

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยเครื่องมือประมงประเภทลอบปลาในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2548

Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปลาวัยอ่อน, หอยและหมึกทะเล

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume