Search Result of "แพะเนื้อ"

About 54 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการได้รับเชื้อบรูเซลลาของแพะเนื้อ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโอกาสในการนำเชื้อบูรเซลลาเข้าสู่จังหวัดชัยนาทผ่านทางการนำเข้าแพะเนื้อ

ผู้เขียน:Imgวัชรพงษ์ สุดดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ความชุกทางซีร้มและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท

123