Search Result of "แผ่นดินถล่ม"

About 40 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ลักษณะของดินที่ง่ายต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อ่างขาง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคาดการณ์และระบบเตือนภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินถล่มจากสภาวะ ฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โอกาสเกิดดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ในภาคใต้ของประเทศไทยพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน

ผู้เขียน:Imgสันติ ไทยยืนวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSuttisak Soralump, ImgYaianong Thimsuwan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยนำ้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพลาดดิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลระยะไกล เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อ การเกิดแผ่นดินถล่ม บริเวณอำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgเลิศ เอื้อทวีพล

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพลาดดิน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการเกิดแผ่นดินถล่มจากการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเกษมศรี มานิมนต์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

12