Search Result of "แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม"

About 3 results
Img

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume