Search Result of "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา"

About 29 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงการบินเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ผู้เขียน:ImgAporn VUTTIKUNAPORN

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลเมืองขลบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment, EIA) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนแม่บทการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เทศบาลเมืองชลบุรีและปริมณฑ

Img
Img

Researcher

นาย ธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐ

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

นาย พัสกร องอาจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

12