Search Result of "แผนภูมิ"

About 116 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้แผนภูมิเวนน์ทดสอบการอนุมานโดยตรงของอาริสโตเติล* (2003)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:จณิสตา หงษ์คำเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgจณิสตา หงษ์คำเมือง, Imgพิริยะ ไหมสมบุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความแกร่งของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงแบบแกมมา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ปาณิศา สอนสุภาพ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgปาณิศา สอนสุภาพ, Imgศรัณย์ ปัทมะสังข์, Imgอาภาพร รุ่งเรืองชัยบาดาล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456