Search Result of "แผนที่ภาพถ่าย"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

Researcher

ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสำรวจและแผนที่, การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจระยะไกล ภาพดาวเทียม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมุลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 และ 1/25000 และระบบสืบค้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การจัดสำเนาและใส่ลายน้ำลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img

Researcher

นาย ธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geomatics, Satellite Surveying, Urban and Regional Planning

Resume

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์