Search Result of "แผนที่จำแนกชนิด"

About 6 results
Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุมบางส่วน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

Researcher

ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Wireless Sensor Networks, Image Analysis, Spatial Image Analysis, Image Classification

Resume