Search Result of "แผนกลยุทธ์"

About 62 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน); GISTDA

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด

Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของบริษัทแอร์บัส (2013)

ผู้แต่ง:ImgMs.Chanmatha Sriraksa, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่า ในเขตจังหวัดสกลนคร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายบริหารการวิจัยฯ สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์เพื่อการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้าไก่และสุกร

ผู้เขียน:Imgธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKamol Chumrusphonlert, Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

1234