Search Result of "แป้งข้าวดัดแปร"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร

ผู้เขียน:Imgสุนิดา อัศวสืบสกุล

ประธานกรรมการ:ImgThanit Duthpongsiriporn

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ CIOD

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคงตัวของแอนโทไซยานินและความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระในน้ำบูลเบอร์รี่และบูลเบอร์รี่เข้มข้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

งานวิจัย

ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามพาราไดซ์ ฟู๊ดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสภาวะการดัดแปรแบบความร้อนชื้นต่อแป้งข้าวและการผลิตภาชนะบรรจุจากแป้งข้าว ดัดแปรแบบความร้อนชื้น

ผู้เขียน:Imgประไพศุทธิ์ คำทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems Engineering, System Analysis and Design , Food Traceability, Food Safety

Resume

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume