Search Result of "แบบหมุนเวียน"

About 15 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ตอบสนองต่อแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศรัณยา วันเพ็ญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

Researcher

นาย อัจฉริยะ เอนก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลายเหล็กคีเลทและการถ่ายโอนมวลในถังปฏิกรณ์แบบหมุนเวียนอัตโนมัติ

ผู้เขียน:Imgเกียรติประชา ศรีคำเบ้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว ภารดี แซ่อึ้ง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงลักษณะความอ่อนนุ่มในข้าวโพดหวาน โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมุนเวียน 2 วิธี

ผู้เขียน:Imgพิทักษ์ ศุภนันทการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบบหมุนเวียนสลับในประชากรข้าวโพด NP 51 และ NP 54

ผู้เขียน:Imgเจริญสุข นะแส

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเบญจพร ปัณฑพลังกูร, อาจารย์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทรงพุ่ม คุณค่าทางโภชนะ และการตอบสนองของโคเนื้อ ระหว่างหญ้าขน (Brachiaria mutica) และหญ้าอุบล พาสพาลัม (Paspalum atratum cv. Ubon) ภายใต้สภาพการแทะเล็มแบบหมุนเวียน

ผู้เขียน:Imgกรรณิกา เร่งศิริกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img