Search Result of "แบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดิน"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดิน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดิน

Img

Researcher

นาง สุปราณี สระทองฮ่วม

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์, งานธุรการ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ชมรมผู้สูงอายุ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สมรรถภาพทางกายภาพ, social sciences, ederly, physical fittness

Resume