Search Result of "แบบจ้าลอง MIKE 11"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การไหลในลาน้าลุ่มน้าคลองอู่ตะเภาด้วยแบบจาลอง MIKE 11

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์การรุกตัวของน้ำเค็มในการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำเลย (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume