Search Result of "แบบจำลองอุทกวิทยา"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการจำลองปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการจำลองปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและแบบจำลองอุทกวิทยา ในการประเมินปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgศิริกัญญา แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณการไหลในพื้นที่ลุ่มน้ำเซโดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Img

Researcher

ดร. นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นางสาว วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณลักษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำยมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ HEC-HMS

ผู้เขียน:Imgพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuttisak Soralump

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียอันตราย การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และการจัดการขยะมูลฝอย

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, ImgDr. Ashish Sharma, ImgDr. Ian Fisher, ImgDr. Peter Ross Hawkins, ImgDr. Terrence A Malone, ImgDr. Yue Cong Wang, Imgนางสาว เจนจิรา จาดจุ้ย, Imgนางสาว พรรณพิมพ์ พุทธรักษา, Imgนาย กฤษณัส สุรกิตย์, Imgนาย คมสันต์ ไชโย, Imgนาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, Imgนายจรูญ พจน์สุนทร, Imgนายธวัช ตันติธีรวิทย์, Imgนายบุญธรรม ศิริชัย, Imgนายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12