Search Result of "แบบจำลองคอมพิวเตอร์"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบบริหารคลองส่งน้ำด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์:กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

ผู้เขียน:Imgอุรินทร์ โสตรโยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนรัฐบาลผ่านสถาบัน AIT

หัวเรื่อง:การออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคอมพิวเตอร์ของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgสุวิทย์ อมรปีติกวิน

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Numerical Modeling, Finite Element Method, Microcontroller, Sensor Technology, Mobile Application, IoT, Drone

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เตมีพัฒนพงษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้าเพื่อการชลประทาน, ชลศาสตร์, อุทกวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume