Search Result of "แบบจำลองการไหล"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการไหลของน้ำเสมือนในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (7)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองการไหลซึม สำหรับเขื่อนที่มีฐานรากเป็นหินผุ กรณีศึกษา เขื่อนดินปิดช่องเขาขาด หมายเลข 4 เขื่อนสิริกิติ์

ผู้เขียน:Imgคมจักร กลิ่นภักดี

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการร่วม:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgนพดล เพียรเวช, Imgสุริยน เปรมปราโมทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมสำหรับการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาในการเก็บน้ำช่วงต้น กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล

ผู้เขียน:Imgณัฐวุธ อินมาลา

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการร่วม:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบสามมิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:แบบจำลองการไหลหนึ่งมิติโดยใช้สมการ Vertically Averaged and Moment Flow Equations

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแบบจำลองการไหลบ่าของน้ำ และตะกอนจากแปลงทดลองการใช้ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุภาพ ปารมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุธาริน สถาปิตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวเรื่อง:แบบจำลองบริหารคลองส่งน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนสำหรับการไหลที่อัดตัวได้

ผู้เขียน:Imgอรรถ กาญจนวงศามาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมาน เจริญกิจพูลผล

กรรมการวิชารอง:Imgนายธีระยุทธ สุวรรณประทีป, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปรากฎการณ์การกัดกร่อนของระบบท่อส่งก๊าซโดยแบบจำลองการไหลแบบหลายเฟส

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ ธรรมพานิชวงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน เจริญกิจพูลผล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แบบจำลองบริหารคลองส่งน้ำ (2012)

ผู้แต่ง:Imgนายอุรินทร์ โสตรยม, ImgDr.Varawoot Vudhivanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics (CFD), Turbulence Modeling

Resume

Img

Researcher

ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์กายภาพ, แบบจำลองการไหลของน้ำ

Resume

12