Search Result of "แบบจำลอง SWAT"

About 41 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลอง SWAT กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, Imgภัทราพร แสงทอง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ชุมชน ด้วยแบบจำลอง SWAT (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554

หัวเรื่อง:การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อประเมินศักยภาพการให้น้ำท่าของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgดวงฤทัย มงคลเคหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิยพงษ์ ทองดีนอก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงความถูกต้องของ DEM สำหรับแบบจำลอง SWAT ในการประเมินน้ำท่าในพื้นที่ราบแม่น้ำท่าจีน

ผู้เขียน:Imgอิศเรศ กะการดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อการจัดการ การใช้ที่ดิน น้ำ และทรัพยากรมนุษย์

123