Search Result of "แบคทีเรีย"

About 2589 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการลดแบคทีเรียในพริก (2009)

ผู้แต่ง:ImgMs.Chuleeporn CHUMNANKA, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
12345678910...