Search Result of "แนวทาง"

About 855 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนมขบเคี้ยวทางเลือก:แนวทางใหม่เพื่อสุขภาพ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

พันธุศาสตร์ของยีสต์และแนวทางการใช้ประโยชน์ (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานภาพและการหาแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตระกูล Large Mammal ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

Img

ที่มา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานภาพและการหาแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตระกูล Large Mammal ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช องค์การสวนสัตว์ และชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเยี่ยมแนวทางปฏิบัตที่ดี/นวัตกรรม ต่าง ๆ โครงการรางวัลคุณภาพ (2010)

ผลงาน:การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการ

นักวิจัย: Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...