Search Result of "แคบหมู"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การผลิตแคบหมูปรุงรส (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิ้ล เอ็กซ์ซิม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรงรส บรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายนพสิทธิ์ โรจน์ธนาวิชญ์)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท โกลเบิ้ล เอ็กซ์ซิม จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตแคบหมูปรุงรส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:90 4 แคบหมูไร้มัน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 90 4 แคบหมูไร้มัน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: EWfc67C-orE
Updated: 2013-01-18T06:45:06.000Z
Duration: 1187 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่37 หมูหยองแคบหมู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่37 หมูหยองแคบหมู
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: M8yuodOjUnQ
Updated: 2012-11-18T12:04:42.000Z
Duration: 293 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่34 หมูหยองแคบหมู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่34 หมูหยองแคบหมู
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: bK7CNgz7usA
Updated: 2013-01-05T04:41:19.000Z
Duration: 321 seconds


Img

Researcher

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์โครงการ , การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume