Search Result of "แก้วคริสตัล"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ระบบปลดล็อคนิรภัยปลดล็อคด้วยแท่งแก้วคริสตัล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัชวาล พลไชย, ponchai.chat@hotmail.com, Imgนายณัฐพล ไวศยวรรณ, nutthapol.wai@hotmail.com

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553

หัวเรื่อง:การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตแก้วคริสตัล

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume