Search Result of "แกมมาอะมิโนบิวทีริกแอซิด (สารกาบา)"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพขนมจีนแห้ง

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume