Search Result of "เอนไซม์ไลเปส"

About 84 results
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีหมักแบบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอ็นไซม์ไลเปส (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไลเปสในถาดด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในระบบนิเวศทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ ชวนตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
12345