Search Result of "เอนไซม์วิทยา"

About 5 results
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme , Enzyme Technology

Resume