Search Result of "เหมือง"

About 385 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Img
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910...