Search Result of "เส้นใยปาล์ม"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการผลิตเส้นใยปาล์มน้ำมันหมักเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับแกะ

ผู้เขียน:Imgอัญชลี โฆษิตขจรเดช

ประธานกรรมการ:Imgนางดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดสารแอนทราควิโนนจากผงรากต้นยอในสภาวะอัดความดันไอนํ้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงวัสดุกันกระแทกเยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มสำหรับการบรรจุ

Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การย่อยสลายได้ด้วยแสงและความร้อนของคอมพอสิทของพอลีเอทิลีนและเส้นใยปาล์ม

Img

Researcher

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, การวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

12