Search Result of "เส้นใยนาโน"

About 35 results
Img
Img

งานวิจัย

วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากเอธิลเซลลูโลส (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. ปรียวิศว์ ณ อุบล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที ศรีสวัสดิ์, Imgดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Masataka Sugimoto, ImgProf. Tomijiro Hara, Imgปิยดา วชิระวงศกร

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที ศรีสวัสดิ์, Imgรศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Cerebos Award 2012 (2012)

นักวิจัย:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิเซเรบอส

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Sagawa Honors Awards 2014 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:Sagawa Foundation, JAPAN

Img

ที่มา:The Journal of Interdisciplinary Networks

หัวเรื่อง:การผลิตเส้นใยนาโนเอธิลเซลลูโลสและเจลวุ้นว่านหางจระเข้

Img

ที่มา:บริษัท CEREBOS 2012

หัวเรื่อง:ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจระเข้: ทางเลือกสำหรับการรักษาแผลไฟไหม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเส้นใยนาโนที่ย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมของพอลิแล็กติกแอซิดและแป้งด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

12