Search Result of "เสียง"

About 2067 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ระยะที่ 2 (2010)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการกำกับดูแลเนื้อหา (Content)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, Imgนายสุพจน์ สุขสมงาม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก

หัวเรื่อง:การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชายเลนที่มีองค์ประกอบของสังคมพืชต่างๆ

Img
Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553 (การประเมินภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:Evaluation Thai Public Broadcasting Station

Img
Img
Img
12345678910...