Search Result of "เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก"

About 23 results
Img

Researcher

นางสาว เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าทางเคมีคลินิคของโลหิตปลาบึก

ผู้เขียน:Imgเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

ประธานกรรมการ:Imgนายพิสุทธิ์ มังกรกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อโปรโตซัวและปาราสิตในเลือดของสุนัขในเจตจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Survey of 185 blood samples of pet dogs from Samut-Prakan province were examined for blood protozoa and blood parasites. The percentages of infection were Babesia canis 7 samples (3.75%), Hepatozoon canis 4 samples (2.16%), Ehrlichia canis 26 samples (14.05%) and microfilaria 25 samples (13.51%). The mixed infections were also found as follow, Babesia canis and Ehrlichia canis 2 samples (1.08%), Hepatozoon canis and Ehrlichia canis 1 sample (0.53%), Hepatozoon canis and microfilaria 1 sample (0.53%), Ehrlichia canis and microfilaria 7 samples (3.78%) and Babesia canis, Ehrlichia canis and microfilaria 1 sample (0.53%). Age of animals at the time of the survey (Single and Mixed) was 2 years to 5 years.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 1, Jan 91 - Mar 91, Page 75 - 82 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัท เมอเรียล ประเทสไทย จำกัด

หัวเรื่อง:ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

Img
Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดวัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img
Img

งานวิจัย

ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

นาง อมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Disease, โรคหัวใจ , ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง , ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง , small animal cardiology/respiratory hematology

Resume

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนู และคน, อาหารฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, (Nutrition in Protein Fat, Dietary Fiber, Halal Food)

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง, ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ , ชีวสถิติ , โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง , อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก , ระบาดวิทยา , ชีวสถิติ

Resume

Img

Researcher

นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12