Search Result of "เสาวณี อุดมวรรณาเขตร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารสินเชื่อ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Resume