Search Result of "เศษวัสดุเหลือใช้"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: FqALTfoi5QE
Updated: 2012-11-23T16:43:01.000Z
Duration: 1467 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีการผลิตไฟฟ้าจากแกลบและกากอ้อย

ผู้เขียน:Imgรุ่งรัตน์ เรืองสังข์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Amcor Innovation Packaging Contest 2012 (2012)

ผลงาน:บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นหนืด

นักวิจัย: Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:บริษัท Amcor จำกัด มหาชน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผักดองปรุงรสบรรจุขวดจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางชิดชม ฮิรางะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

It was possible in using the leftover of babycorn as the raw material for flavored pickle. The pickling process could be done both by the brined or fermented process and the blanched pack or quick process. From the study on the physical properties and sensory evaluation of the canned products, it was found that, the quick process gave better flavor, color and texture products than of the fermented ones, since it did not possess the greeny babycorn flavor and the texture was not stiff. Thus it resulted in higher sensory scores in every characteristic than of the fermented products, with significant difference at p > 0.01 in color, and p > 0.05 in texture and acceptability. However, from observation, after the fermented process products were aged for 3 months, the flavor and color were altered to better natural fermented flavor and lighter yellowish green color similar to the blanched packed process. Among a brine of 6, 8, 10 and 12% NaCl concentration solution, it was found that 10% NaCl solution gave the best fermentation process. The vegetable was not spoiled during fermentation, the rate of acid production was higher than that using 12% NaCl solution and the coliform existed in the raw material at the begining of the process could be reduced. The cutting strength and sensory evaluation of the products from different brine concentration fermentation processes had no significantly difference. The fermentation period should be 5 days in order for the acid production to reach the maximum. From the morphological and biochemical characteristic of the microbials isolated from the fermented samples at the first day of fermentation there were both gram positive cocci of Pediococcus pentosaceus and Pediococcus acidilactici and gram positive rod of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis. However, afterward, Pediococcus sp. diminished, and was responsible for acid production to Lactobacillus sp. and yeast with cells increasing during the fermentation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 3, Jul 95 - Sep 95, Page 382 - 392 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume

Img

Researcher

ดร. สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer Processing, Polymer Rheology, Compostie Materials

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume