Search Result of "เศรษฐศาสตร์แรงงาน"

About 6 results
Img

Researcher

นางสาว นวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารสินเชื่อ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, , ทรัพยากรมนุษย์, จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์, การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์แรงงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economics, Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Theory Economics, เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงานเกษตร

Resume