Search Result of "เศรษฐศาสตร์"

About 11158 results
Img

ที่มา:เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ราคาและบทบาทของตลาดเมล็ดงาในประเทศพม่า

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:เศรษฐกิจข้าวไทยในสองทศวรรษ

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:อุปสงค์การบริโภคผักและผลไม้ของครัวเรือนไทยในเขตเมือง

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่อตลาดถั่วลิสงในประเทศพม่า

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีศึกษา ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการคืนสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพื้นฐานทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมทางด้านธุรกิจของสังคมไทย ภายใต้ยุคการติดต่อสื่อสารโลกาภิวัฒน์ จากมุมมองของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาพุทธ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อคาดคะเนผลกระทบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทย และสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ต่อกรอบการทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาสหกรณ์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศ ฟินแลนด์ ระยะ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ำส้ม: การวิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ตลาดค้าปลีกและนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสูญเสียของรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:การตอบสนองของอุปทานข้าวไทยต่อราคาพืชพลังงาน

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพเชิงกำไรของฟาร์มสุกรมาตรฐานในประเทศ ไทย

12345678910...